Hej Architektko, Architekcie wnętrz! Uwielbiamy z Wami pracować i jesteśmy niesamowicie ciekawi, jakie pomysły zrodzą się w Waszych kreatywnych głowach, dlatego tym razem przygotowaliśmy konkurs tylko dla zawodowców!

Stan nieważkości w projektowaniu, czyli koncepcja sklejki we wnętrzach


Wyobraź sobie, że tworzysz zgodnie z własnym poczuciem smaku i równowagi w przestrzeni… Zaprojektuj doskonałe wnętrze i weź udział w konkursie. 

Zwycięzca otrzyma od nas nagrodę rzeczową w postaci personalizowanego mebla do wyboru o wartości ok. 4000 zł oraz rabat 25% na dwa kolejne zamówienia.

Aby wziąć udział w konkursie, przygotuj projekt wnętrza lub jego fragment, w którym znajdzie się co najmniej jeden mebel w wybranej przez Ciebie formie i konfiguracji z serii KOSMOS oraz co najmniej jeden mebel z naszej standardowej oferty – włączamy w to również lamele i boazerię!
Pamiętaj, że wszystkie okazy możesz personalizować pod względem koloru wybarwienia woskiem, kolorów frontów, formy i wymiarów oraz że nadają się do wszystkich pomieszczeń, również łazienek i kuchni!

Zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia puli nagród oraz przyznania wyróżnień 🙂

 

Potrzebujesz modeli 3D?
Napisz do nas: art.woodrepublic@gmail.com, wyślemy Ci wszystkie projekty oryginalnych mebli.

   Kto może wziąć udział w Konkursie?  

Jeśli jesteś:

 • Architektką, Architektem, projektujesz wnętrza jako freelancer, posiadasz własne biuro architektoniczne / pracownię projektową lub jesteś zatrudniona / zatrudniony w niej,
 • Absolwentką, Absolwentem uczelni państwowej, szkoły prywatnej lub masz ukończony kurs kształcący w kierunkach związanych z tematyką konkursu,
 • Studentką, Studentem uczelni państwowej lub szkoły prywatnej kształcącej w kierunkach związanych z tematyką konkursu…

…ta rozgrywka jest dla Ciebie!

   Oto zadanie konkursowe:   

 • Przygotuj projekt wnętrza, w którym znajdzie się co najmniej jeden mebel w wybranej przez Ciebie formie i konfiguracji z serii KOSMOS oraz co najmniej jeden mebel z naszej standardowej oferty – włączamy w to również lamele i boazerię! Rodzaj wnętrza – dowolny.
  Pamiętaj, że wszystkie okazy możesz personalizować!
 • W wiadomości w kilku zdaniach opowiedz o prezentowanej pracy, opisz funkcjonalność wnętrza. Lubimy też wiedzieć, co Cię inspiruje 🙂 
 • Projekt wyślij do nas na adres art.woodrepublic@gmail.com do dnia 26.11.2021. 07.12.2021.– max. 3 plansze, format .jpg, 300dpi, max. 5MB każda.
 • Bez Twoich pisemnych zgód ani rusz… Nie zapomnij dopisać, co trzeba – wzory znajdziesz w regulaminie poniżej.

   Komplet wszelkich informacji, czyli REGULAMIN  
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

 1. TEMAT KONKURSU 

Stan nieważkości w projektowaniu, czyli koncepcja sklejki we wnętrzach” to temat konkursu do własnej interpretacji. Zadaniem jest przygotowanie pracy konkursowej (Projektu) w postaci projektu wnętrza, w którym znajdzie się co najmniej jeden mebel w wybranej przez Uczestnika formie i konfiguracji z z serii KOSMOS oferowany przez Wood Republic oraz co najmniej jeden inny dowolny mebel z oferty, włączając w to lamele i boazerię. Rodzaj i powierzchnia wnętrza są dowolne.

Organizator udostępni pliki 3D w formacie .skp na życzenie uczestnika wysłane mailem na adres art.woodrepublic@gmail.com

Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie Projekt, który nie był wcześniej zgłoszony w innych konkursach pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie. 

Projekt nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 

2. KRYTERIA OCENY 

Przy ocenie Projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 • kreatywność
 • pomysłowość w kreowaniu przestrzeni
 • wykorzystanie potencjału możliwości personalizacji regałów z serii KOSMOS oraz innych mebli Wood Republic
 • estetyka pracy

 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1 Projekt musi spełniać następujące warunki techniczne: 

 • w  skład projektu muszą wchodzić maksymalnie 3 plansze zapisane w formie .jpg lub .pdf.
 • rozdzielczość 300 dpi
 • rozmiar pliku maksymalnie 5 MB każdy

3.2 Wiadomość zgłoszeniowa musi zawierać:

 • obowiązkowo Imię, nazwisko autora – Uczestnika Konkursu
 • obowiązkowo adres mailowy Uczestnika Konkursu
 • obowiązkowo oświadczenie o byciu zawodowym projektantem, absolwentem, studentem lub słuchaczem na kierunkach związanych z tematem konkursu
 • obowiązkowo krótki opis prezentowanej pracy wraz z opisem proponowanej funkcjonalności pomieszczenia
 • obowiązkowo oświadczenie:
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.
 • opcjonalnie nazwa studio projektowego / kierunek ukończonych studiów lub kursu
 • opcjonalnie link do strony www / profilu zawodowego na Instagramie lub Facebooku
 • opcjonalnie numer telefonu

3.3. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednocześnie złożeniem poniższych oświadczeń:

a) Oświadczam, że przysługują mi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej.
b) Oświadczam, że załączona praca nie narusza praw autorskich innych osób.
c) Oświadczam, że na mocy niniejszego oświadczenia, z chwilą złożenia pracy konkursowej: wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie dzieła bez dodatkowego wynagrodzenia, wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska jako autora pracy. Z chwilą złożenia pracy konkursowej udzielam organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, ani co do ilości egzemplarzy do wykorzystania w celach wydawniczo promocyjnych, w tym w szczególności publikacji w Internecie.”

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Wood Republic Michał Rypiński.

3.4. Zgłoszenie wraz z Projektem – pracą konkursową należy wysłać na adres art.woodrepublic@gmail.com
Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia w mailu zwrotnym. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, wiadomość należy wysłać ponownie.

4. NAGRODY

Jury przyzna w Konkursie nagrodę główną w postaci:

 • nagrody rzeczowej o wartości około 4000 zł / brutto w postaci mebla personalizowanego do wyboru z listy poniżej
 • ogłoszenia zwycięskiego projektu i oznaczenia profilu zawodowego autora w mediach społecznościowych Organizatora
 • rabatu w wysokości 25% na 2 kolejne zamówienia mebli Wood Republic

Organizator oświadcza, że od przyznanej nagrody rzeczowej naliczy podatek i odprowadzi go jako płatnik podatku w imieniu Laureata Konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego.
Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent finansowy. 

Organizator pozostawia sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród oraz możliwość nieprzyznania nagrody głównej i nagród specjalnych.

Uczestnicy Konkursu nie mają prawa przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 

Uczestnicy Konkursu mają prawo do wykorzystywania informacji o udziale w Konkursie w celach promocyjnych.

Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci personalizowanego modelu mebla, do wyboru z wymienionych poniżej:
ATARA.1, BIFF.1, BO boazeria (3m2), DRUPAL.1, DRUPAL.2, DRUPAL.long, DRUPAL.vinyl, FIU.1 (zestaw 2 sztuki), FIU.2 (zestaw 2 sztuki), FUSS, FUZZLE.1, FUZZLE.2, JOOMLARUNO.1, RUNO.2, RUNO.3, RUNO.4, RUNO toaletka, SEAL, VENT.

5. HARMONOGRAM

Konkurs rozpoczyna się w dniu 25.10.2021. roku o godz. 12:00. 
Ostateczny termin zgłoszenia i przesyłania Projektów do Konkursu to 26.11.2021 roku godz. 23:59.
Ogłoszenie wyników Konkursu (lista Laureatów Konkursu) nastąpi w dniu 06.12.2021 14.12.2021. roku na Stronie Konkursowej oraz na portalach społecznościowych Instagram i Facebook. 

6. UCZESTNICY

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących:

 • Architektami, projektantami wnętrz posiadającymi własne biura architektoniczne i pracownie projektowe, a także zatrudnionymi w nich.
 • Studentami uczelni państwowych oraz szkół prywatnych i kursów kształcących w kierunkach związanych z tematyką konkursu,
 • Absolwentami uczelni państwowych oraz szkół prywatnych i kursów kształcących w kierunkach związanych z tematyką konkursu,

Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz ich małżonków.

Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu

7. JURY

W skład Jury Konkursu wchodzą: 

Paulina Kania – fotograf wnętrz i mody – studio HiHELLO
Michał Piernikowski – dyrektor Łódź Design Festiwal
Michał Rypiński – projektant, właściciel Wood Republic
Joanna Maciaszczyk – Rypińska – Marketing Manager Wood Republic

Obrady Jury są tajne. Jury podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje Jury są ostateczne. 

8. PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia na Projekcie wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. Prawa autorskie do zrealizowanych Projektów pozostają po stronie Uczestników Konkursu. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność Projektu z prawem oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Projektu do Konkursu oraz że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku, gdyby Projekt naruszył prawa osób trzecich. 

9. POSTANOWIENA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Wood Republic Michał Rypiński z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czerwonackiej 1A;  61-016 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7822397524, zwana dalej „Organizatorem”. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.  Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy w szczególności od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26) .). Konkurs nosi nazwę „Stan nieważkości w projektowaniu, czyli koncepcja sklejki we wnętrzach”.
Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej www.woodrepublic.pl/konkurs (zwanej dalej „Stroną Konkursową”) oraz mediów społecznościowych.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Konkursu, czyli od 25.10.2021 roku do dnia 06.12.2021 roku. 
Udział w Konkursie jest bezpłatny. Imię i nazwisko Laureata i Wyróżnionych oraz ich prace konkursowe opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej, portalach społecznościowych Instagram, Facebook, mogą również być opublikowane na portalach partnerskich, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. 
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie www.woodrepublic.pl/konkurs

10. DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

11. REKLAMACJE

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres Wood Republic Michał Rypiński, ul. Czerwonacka 1A, 61-016 Poznań w czasie trwania Konkursu, jak również w terminie 30 dni od daty jego zakończenia. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika (a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – również nazwę tej działalności), adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie niniejszego Regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub e-mailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.